fbpx

Medlemsbetingelser

Betingelserne er gældende for medlemskaber oprettet fra 1/9-2019

GENERELT

Følgende betingelser er gældende for dit medlemskab i Matrix Odense pr. 1/9 – 2019. Alle priser, gebyrer og lignende kan du se på      matrix-odense.dk

Dit medlemskab i Matrix Odense er personligt og må ikke benyttes af andre end dig selv. Ved misbrug af dit medlemskab eller medlemskort er der bortvisning på stedet. Hvis der sker ændringer af dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer eller andre oplysninger, som du har givet ved medlemskabets indgåelse, skal du straks meddele dette til Matrix Odense. Du er som medlem ansvarlig for, at Matrix Odense til enhver tid har dine korrekte personoplysninger og e-mailadresse.

Ved oprettelsen af et medlemskab i Matrix Odense accepterer du, ud over indeværende medlemsbetingelser, også at modtage meddelelser om ændringer i dine medlemsbetingelser pr. e-mail.

ÆNDRING AF MEDLEMSBETINGELSER OG PRISER

Matrix Odense forbeholder sig retten til løbende at ændre medlemsbetingelser, gebyrer og priser, herunder prisen for dit medlemskab. Sådanne ændringer kan forekomme i de situationer, der er angivet nedenfor.

De til enhver tid gældende priser, gebyrer og lignende vil altid kunne findes på vores hjemmeside

Væsentlige ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 45 dage, før ændringen træder i kraft pr. e-mail, og på vores hjemmeside. Ændringer vil altid træde i kraft den første dag i en måned, dvs. d. 1.

Såfremt du ikke ønsker at fortsætte dit medlemskab til den nye pris eller under de nye betingelser, skal du opsige dit medlemskab.Vær opmærksom på, at der er løbende måned plus én måned i opsigelse.

INDMELDELSE

Du kan oprette et medlemskab i Matrix Odense, ved at melde dig ind online via vores hjemmeside eller ved fremmøde i centret.

Når du afhenter dit medlemskort, så husk at medbringer gyldigt billede ID eller anden ID, som kan identificere dig.

Dit medlemskab i Matrix Odense er løbende og fortsætter indtil det opsiges.

MEDLEMSKAB NÅR DU ER UNDER 18 ÅR ELLER UMYNDIGGJORT

For at blive medlem i Matrix Odense skal du være fyldt 16 år. Hvis du er under 18 år eller umyndiggjort, skal du for at oprette et medlemskab fremmøde i et Matrix Odense med din værge eller en af dine forældre. I forbindelse med din indmeldelse skal begge parter medbringe gyldigt billede ID.

Hvis du er værge eller forælder, der indmelder en person under 18 år, indestår du for den mindreåriges overholdelse af medlemsbetingelserne.

Du kan kun få et medlemskab i Matrix Odense, hvis din værge eller forælder står som betaler af dit medlemskab

MEDLEMSKABER

Når du har et medlemskab i Matrix Odense, kan du tilkøbe personlig træning, kostvejledning og lignende. Henvend dig til centrets personale omkring dette.

Når du har et medlemskab i Matrix Odense, er det yderligere også muligt at købe et klippekort. klippekortet har en løbetid på 12 måneder. Det er ikke muligt at forlænge løbetiden og eventuelle ubrugte klip fra klippekortet refunderes ikke.

MEDLEMSKORT OG ANVENDELSE

Første gang du møder op i et Matrix Odense, i bemandingstiden, får du udleveret et medlemskort. Medlemskortet skal altid medbringes og indlæses, før din træning påbegyndes.

Hvis du mister eller beskadiger dit medlemskort, skal du straks meddele dette til Matrix Odense, som vil udstede et nyt medlemskort mod et gebyr.

BETALING

Køber du et forudbetalt medlemskab, betaler du ved oprettelsen for den samlede medlemskabsperiode. Hvis du opretter et løbende medlemskab, vil du ved oprettelsen af dit medlemskab skulle betale et oprettelsesgebyr samt for medlemskabet fra købsdatoen og indtil slutningen af indeværende måned. Købes medlemskabet efter d. 15. i en måned, skal der yderligere også betales for næste måneds medlemskab ved oprettelsen.

BETALINGSAFTALE

Det er muligt at betale dit medlemskab ved en betalingsserviceaftale, en kreditkortsaftale eller ved indbetaling med et indbetalingskort. Vi opfordrer dig til, at du ved oprettelsen af dit medlemskab opretter enten en betalingsservice- eller en kreditkortsaftale til betaling af dine månedlige forpligtigelser i forbindelse med det købte medlemskab. Betalingsserviceaftaler og betaling med indbetalingskort medfører, at du skal betale et gebyr. Kreditkortsaftaler er uden gebyr.
Betaling sker ved at vores udbyder trækker det aftalte medlems beløb hver den 1. i måneden, så længe medlemskabet løber.
Pr. 14/9 -19 skal du selv sørge for at tilmelde din fast betaling til betalingsservice , da ny lovgivning ikke giver os lov.

MANGLENDE ELLER FOR SEN BETALING

Hvis din regning ikke betales rettidigt udsendes en rykkerskrivelse til dig eller den Anden Betaler. Matrix Odense opkræver rykkergebyr efter gældende takster, som fremgår af hjemmesiden. Betales der ikke inden den angivne forfaldsdato, har Matrix Odense ret til uden varsel at blokere dit medlemskab, så du ikke kan træne. Hvis betalingsmisligholdelsen fortsætter, har Matrix Odense ret til uden varsel at lukke for dit medlemskab og til at opkræve andre udeståender til betaling straks. Du kan ikke træne, bruge dit medlemskort som betalingsmiddel eller ændre på dit medlemskab, hvis dit medlemskab er blokeret eller lukket ned, før du har betalt det fulde udestående til Matrix Odense og fremvist dokumentation herfor.

Matrix Odense forbeholder sig ret til selvstændigt eller via en samarbejdspartner at inkassere det udestående beløb og et gebyr for rykning og for sen betaling samt at indberette dårlige betalere til RKI i henhold til RKI’s gældende regler. Gebyret fastsættes af Matrix Odense

Ved lukning af medlemskab og ved udelukning og bortvisning af medlemmet, forfalder alle udestående beløb i medfør af medlemskabet til betaling straks.

PAUSE

Du har mulighed for at sætte dit medlemskab i Matrix Odense på pause mod betaling af gebyr. Dog maksimalt for en periode på 3 måneder på et kalenderår. Når du sætter dit medlemskab på pause, skal du angive start- og slutdatoen for pausen. Når dit medlemskab er på pause, mister du alle dine medlemsrettigheder, indtil pausen ophører, hvorefter dit medlemskab og den løbende medlemsskabsbetaling automatisk starter igen. Hvis du ønsker at sætte dit medlemskab på pause, skal du møde op i centrets personaletid. Du kan ikke sætte dit medlemskab på pause i bindings/opsigelses perioden.

OPSIGELSE

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab i Matrix Odense med det gældende opsigelsesvarsel. Medlemskabet ophører ved udløbet af opsigelsesmåneden plus én måned. Ved opsigelse af dit medlemskab skal du oplyse dit fornavn, efternavn, fødselsdato og medlemsnummer. En opsigelse skal sendes til kontakt@matrix-odense.dk ( husk og skriv medl. nummer , adresse m. )

En opsigelse er gældende fra den dag, Matrix Odense modtager den, og du har modtaget en kvittering for gennemførelsen af din opsigelse fra Matrix Odense. Du skal som medlem bevise, at du har opsagt dit medlemskab, hvis der senere opstår tvivl om dette.

KAMPAGNER

Køres der en kampagne af enhver art, er der altid den almindelige opsigelses frist som er løbende mdr. + 30 dage.

DOPING

Brug af stoffer og metoder omfattet af Lov om forbud mod visse dopingmidler (dopingloven) samt sløringsstoffer for anabole steroider (“doping” og “dopingmidler”) er forbudt for personer, der benytter Matrix Odense.

Salg eller overdragelse af dopingmidler, besiddelse af dopingmidler med henblik på overdragelse til andre, samt tilskyndelse eller medvirken til, at en person anvender doping, er forbudt i forbindelse med benyttelse af Matrix Odense og vil blive anmeldt til politiet. Overtrædelse af ovennævnte vil medføre øjeblikkelig bortvisning og opsigelse af dit medlemskab.

HELBREDSTILSTAND OG PERSONSKADE

Al træning sker på eget ansvar. Du er som medlem selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse i aktiviteter hos Matrix Odense. Matrix Odense tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykker eller andre besøgendes handlinger eller undladelser. I øvrigt følges dansk erstatningsret på området.

VÆRDIGENSTANDE

Matrix Odense anbefaler, at alle genstande af værdi opbevares i et aflåst skab under træning. Matrix Odense bærer ikke noget ansvar for tab som følge af tyveri eller tingskade.

Øvrige priser & Gebyr 

Oprettelse 299,00 kr.
Pause 100,00 kr.
Dagspas 60,00 kr.
Rykkergebyr 50,00 kr.
Indbetalingskort 39,00 kr.
Nyt armbånd til indgang 50,00 kr.
Ændring af medlemskaber 50,00 kr.